Služba Copernicus pre krízové riadenie

Služba Copernicus pre krízové riadenie (Copernicus EMS) poskytuje priestorové informácie pre podporu reakcií na krízové situácie, či už ide o prírodné katastrofy, humanitárne alebo iné krízové situácie. Produkty poskytované v rámci tejto služby vznikajú kombináciou údajov ďiaľkového prieskumu Zeme doplnenými dostupnými in-situ alebo otvorenými údajmi. Služba je prevádzkovaná Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC).

Služba Copernicus EMS má dva komponenty:

Komponent mapovanie (Copernicus EMS – Mapping) má celosvetové pokrytie. Orgánom civilnej ochrany a humanitárnym organizáciám poskytuje mapy vytvorené na základe satelitných snímok. Produkty vytvárané touto službou možno použiť v tej podobe, v akej sú poskytované a je ich možné taktiež kombinovať s inými zdrojmi dát. To umožňuje podporiť geopriestorové analýzy a rozhodovacie procesy krízových manažérov. Služba mapovania je schopná podporovať všetky fázy cyklu krízového riadenia.

 

Komponent včasného varovania EMS Copernicus sa skladá z troch subsystémov:

Európsky systém varovania pred povodňami (EFAS) – poskytuje prehľad o prebiehajúcich a až 10 dní vopred predpovedaných povodniach v Európe.

Európsky informačný systém pre lesné požiare (EFFIS) – poskytuje informácie v reálnom čase aj spätne o režimoch lesných požiarov v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike.

Výskumná stanica sucha v Európe (EDO) – poskytuje Európe včasné varovania a dôležité informácie o suchu.

Na globálnej úrovni doplňajú tieto tri Európske subsystémy Globálny systém varovania pred povodňami (GloFAS), Globálny informačný systém pre lesné požiare (GWIS) a Výskumná stanica pre globálne sucho (GDO)

Služba je pre členské štáty poskytovaná zdarma, ale využívať ju môžu len oprávnený užívatelia. Oprávnený užívateľ za Slovenskú republiku je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Aktiváciu služby je možné vykonať v jednom z troch režimov:

Režim rýchleho mapovania – je určený pre činnosti spojené s riadením mimoriadnych situácií, ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu. V tomto režime je možné získať podkladové mapy so základným topografickým obsahom, ktoré užívateľovi poskytnú súhrn informácií o území ovplyvnenom katastrofou najlepšie tesne predtým, než k udalosti došlo. Ďalším produktom sú mapy rozsahu katastrofy, postupu jej šírenia a stupni postihnutia územia. Požadované dáta sú doručené na základe požiadavky v priebehu niekoľkých hodín až dní podľa požadovanej podrobnosti služieb a rozsahu územia. Služba funguje nepretržite 24 hodín denne.

Podporný režim – je určený pre podporu činností súvisiacich s riadením mimoriadnych udalostí, ktoré sa nevzťahujú k okamžitému posúdenie rizika pred alebo počas katastrofy. Produkty podporného režimu slúžia najmä na dlhodobú prevenciu s ohľadom na možné katastrofické scenáre. Nakoľko produkty nevznikajú v reakcii na krízovú udalosť, ich vytvorenie trvá niekoľko týždňov až mesiacov a nie sú dostupné nepretržite. Užívateľ si pri aktivácií vyberá produkt so štandardnou štruktúrou alebo pre neho môže byť vytvorený produkt na mieru na základe jeho požiadaviek. Získané výstupy môžu poskytnúť informácie užitočné pre zníženie rizika ohrozenia katastrofou, pomôcť pri plánovaní postupov v ohrozených oblastiach a pod.

Režim rekonštrukcie – je určený pre rekonštrukciu udalostí a analýzu dopadov po katastrofe