Čo je program Copernicus

Program Copernicus je civilný program Európskej únie pre monitorovanie Zeme, životného prostredia a bezpečnosti s využitím satelitov, pozemného monitoringu a ich kombinácie. Program je v súčasnoti najväčším svetovým programom pozorovania Zeme a životného prostredia. Poskytuje satelitné snímky a tematické služby orientované na špecifické zložky životného prostredia. Údaje programu sú otvorené a voľne dostupné pre všetkých užívateľov a majú široké využitie na všetkých úrovniach riadenia nie len v oblasti životného prostredia, ale aj v poľnohospodárstve, lesníctve, výskume a ďalších odvetiach.

Program koordinuje a riadi Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi, Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT), Európskym strediskom pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF), Európskou environmentálnou agentúrov (EEA), Mercator Ocean, EU Joint research centre (JRC) a ďalšími agentúrami.

Na týchto stránkach nájdete podrobné informácie o programe Copernicus, jeho implementácii v EÚ a na Slovensku ako aj informácie o prístupe k údajom programu.

Program Copernicus na Slovensku

Gestorom agendy programu Copernicus na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky (MŠVVaŠ SR). MŽP SR zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou (EK) a jej pracovnými skupinami Copernicus Committee, Copernicus User Forum a Copernicus security board. Ďalej zabezpečuje koordináciu aktivít týkajúcich sa programu na Slovensku, distribúciu informácií, organizáciu eventov, distribúciu a spracovanie údajov programu. MŠVVaŠ zabezpečuje predovšetkým agendu spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), ktorá spolu s ďalšími organizáciami zabezpečuje vesmírny segment programu Copernicus. Pre zabezpečenie aktivít programu Copernicus vznikla na MŽP SR Národná pracovná skupina pre Copernicus. Pre komplexné zabezpečenie ostatných aktivít spojených s vesmírnym priestorom a spoluprácu s ESA zriadilo MŠVVaŠ SR Komisiu pre kozmické aktivity v SR.

 

  • Komisia pre kozmické aktivity v SR

Komisia pre kozmické aktivity je SR je komisia zriadená MŠVVaŠ SR s primárnym cieľom rozvoja kozmických aktivít na Slovensku a spoluprácu s ESA. Komisia je zložená zo zástupcov relevantných ministerstiev a má dva poradné orgány. Vedeckú radu, ktorá je zložená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied a relevantných univerzít a Podnikateľskú komoru, ktorá zastrešuje podnikateľské subjekty. Bližšie infomácie o Komisii pre kozmické aktivity v SR nájdete na stránke Slovak Space Portal.

 

  • Národná pracovná skupina pre Copernicus

Národná pracovná skupina pre Copernicus je medzirezortná pracovná skupina zriadená MŽP SR zložená zo zástupcov rezortov a organizácií priamo zapojených a využívajúcich údaje programu Coperniucus. Pracovná skupina diseminuje informácie o stave programu, možnostiach využívania údajov programu a pripravovaných aktivitách.