Služba Copernicus pre monitoring krajiny

Služba Copernicus pre monitoring krajiny  (CLMS) je komplexná služba spolukoordinovaná Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Spoločným výskumným strediskom Európskej komisie (JRC).  Služba poskytuje informácie o krajinnej pokrývke a jej zmenách, využití pôdy, stave vegetácie, hydrológii a ďalších ukazovateľoch stavu krajiny. Služba je rozdelená na štyri časti z hľadiska rozsahu hodnoteného územia a podrobnosti spracovania údajov. Podrobnejšie informácie o službe môžete nájsť aj na oficiálnych stránkach služby CLMS.

Globálna úroveň

Globálna úroveň služby monitoringu krajiny je zastrešovaná JRC a poskytuje produkty s údajmi o stave a zmenách zemského povrchu v strednom a nízkom rozlíšení globálne za celý povrch Zeme. Údaje globálnej úrovne monitoringu krajiny je možné získať po bezplatnej registrácií na oficiálnych stránkach služby globálnej úrovne.

 

Paneurópska úroveň

Paneurópsku úroveň služby monitoringu krajiny zabezpečuje EEA a okrem územia členských štátov Európskej únie pokrýva aj ďalšie štáty, ktoré sú členmi EEA.  Služba produkuje množstvo udajových vrstiev o krajine a jej zmenách napr. Corine Land Cover, témtatické vrstvy High Resolution Layers a ďalšie. Všetky produkty tejto úrovne sú dostupné po registrácií na stránkach Služby monitoringu krajiny.

 

Lokálna úroveň

Lokálna úroveň služby monitorovania krajiny sa orientuje na tematické mapovanie územne menších oblastí, tzv. Hotspotov, ktoré sú náchylné ku konkrétnym environmentálnym problémom. Medzi mapované oblasti patria napr. príbrežné pásma pozdĺž riek (Riparian Zones), pobrežné oblasti (Coastal Zones) a lokality chránených území siete NATURA 2000. Služba tiež poskytuje podrobné informácie o krajinnej pokrývke a využití územia vo väčších európskych mestách (Urban Atlas).

 

In-Situ úroveň

In-Situ úroveň je tvorená sieťou pozemných meracích staníc a senzorov, ktoré pre zabezpečovanie kvalitného a efektívneho fungovania využívajú všetky služby programu Copernicus. Okrem údajov poskytnutých krajinami sem patria aj referenčné dáta diaľkového prieskumu prispievajúcich misií na území Európy. Špecifickú oblasť tvorí služba meriania pohybu zeme ako sú napr. zosuvy a iné deformácie zemského povrchu.