Služba Copernicus pre bezpečnosť

Služby Copernicus pre bezpečnosť podporuje bezpečnostnú politiku Európskej únie a poskytuje informácie, ktoré vedú k účinnejšej prevencii kríz a celkovej pripravenosti v oblastiach ochrany hraníc, námornej bezpečnosti a podpory externých aktivít EÚ. Bližšie informácie o službe môžete nájsť na oficiálnej stránke služby Copernicus pre bezpečnosť.

Ostraha hraníc
Hlavnou úlohou ostrahy hraníc je zvýšiť vnútornú bezpečnosť Európskej únie a bojovať proti cezhraničnej trestnej činnosti. Túto úlohu zabezpečuje pre Európsku komisiu agentúra FRONTEX. Cieľom je podporiť a zjednodušiť výmenu informácií o dohľade na vonkajších hraniciach EÚ (EUROSUR) poskytovaním údajov v reálnom čase o tom, čo sa deje na súši a na mori pri hraniciach EÚ. Viac informácií sa môžete dozvedieť na internetovej stránke agentúry FRONTEX.

Námorný dohľad
Námorný dohľad má za úlohu podporovať európske ciele v oblasti námornej bezpečnosti a súvisiace činnosti o mori. Ide najmä o bezpečnosť plavby, kontrolu rybolovu, boj proti znečisteniu morí a presadzovania morského práva. Službu zabezpečuje Európska agentúra pre námornú bezpečnosť (EMSA). Podľa dohody využíva EMSA pre účinné sledovanie záujmových morských oblastí kozmická dáta z programu Copernicus Sentinel 1 a ďalších satelitov v kombinácii s ďalšími zdrojmi. Viac informácií sa môžete dozvedieť na internetovej stránke agentúry EMSA.

Podopora pre vonkajšej činnosti EÚ
Európska únia vyvíja aktivity na udržiavanie stabilného prostredia, v ktorom môže prebiehať ľudský aj ekonomický rozvoj. V tomto smere je hlavným cieľom EÚ pomáhať krajinám tretieho sveta pri prepuknutí krízy a pri prevencii hrozieb globálneho a nadregionálneho rozsahu, ktoré ohrozujú stabilitu týchto oblastí. Tieto úlohy zabezpečuje pre Euróipsku komisiu Európske satelitné centrum (EÚ SatCen). Služba pre podporu exerných aktivít poskytuje osobám a organizáciám s rozhodovacou právomocou geoinformácie o odľahlých, ťažko prístupných oblastiach, kde vzniká riziko ohrozenia bezpečnosti. Služba je zameraná najmä na európskych užívateľov, ale môže byť využitá aj ďalšími partnermi v rámci dohôd o medzinárodnej spolupráci EU. Viac informácií o službe môžete nájsť na webových stránkach služby podpory pre vonkajšiu činnosť EÚ.