Globálne portály a úložiská

Údaje programu Copernicus je možné získať z viacerých portálov a konvenčných úložísk, ktoré spravujú organizácie spolupracujúce na programe.

Portál Copernicus Open Access Hub je najznámejšie úložiko údajov z družíc Sentinel, ktoré spravuje Európska vesmírna agentúra. Portál poskytuje prístup k údajom formou webového rozhrania aj formou API. Oba rozhrania umožnujú vyhľadávanie satelitných snímkov nastavením rôznych parametrov vyhľadávania ako napr. geografickú oblasť, čas snímkovania, typ produktu,  úroveň spracovania produktu, oblačnosť a pod. Registrácia na portál Open Access Hub je otvorená a bezplatná pre všetkých užívateľov a bude postupne poskytovať aj údaje budúcich misií programu Copernicus.

Portál CSCDA poskytuje prístup k údajom vesmírnej zložky programu Copernicus vrátane údajov spolupracujúcich misií, z ktorých majú mnohé komerčný charakter. Z toho dôvodu je prístup k týmto údajov licencovaný a obmedzený na verejné orgány, európske projekty a služby programu Copernicus.

EUMETCast je portál Európskej organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) pre distribúciu údajov o životnom prostredí s orientáciou predovšetkým na údaje o počasí, zložení atmosféry, fyzikálnych vlastnostiach atmosféry a o morskom prostrdí. Platforma poskytuje viac ako 350 rôznych produktov vrátane údajov vlastných družíc v správe EUMETSATu, údajov programu Coeprnicus a údajov tretích strán.

EMETSAT spravuje aj portál CODA, ktorý poskytuje užívateľom bezplatný a otvorený prístup k produktom misie Sentinel-3 formou dvanácťmesačného priebežne aktualizovaného archívu. Podobne ako pri Copernicus Open Access HUB je prístup do archívu poskytovaný vo forme web rozhrania aj API rozhrania s možnosťou parametrizovania vyhľadávania.  V pripade, že užívatelia potrebujú údaje staršie ako jeden rok, musia pre získanie údajov využit dátove centrum EUMETSAT.